Chuyển tới nội dung
Trang chủ » ความบกพร่องทางสติปัญญา: ทำไมควรให้การสนับสนุนและเสริมสร้าง

ความบกพร่องทางสติปัญญา: ทำไมควรให้การสนับสนุนและเสริมสร้าง

สอนประเมินความพิการ : ความพิการทางสติปัญญา

สอนประเมินความพิการ : ความพิการทางสติปัญญา

บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา

1. ความหมายของความบกพร่องทางสติปัญญา

ความบกพร่องทางสติปัญญา (Intellectual Disability) หมายถึง ภาวะที่เกิดขึ้นก่อนหรือหลังการเกิด มีลักษณะเฉพาะของบุคคลที่มีความล่าช้าในการพัฒนาสติปัญญาและศักยภาพในการเรียนรู้ ทำให้เข้าใจและเรียนรู้ได้ช้ากว่าคนปกติ รวมถึงความจำเป็นในการใช้ชีวิตประจำวันในระดับที่ต่ำกว่าคนปกติด้วย ซึ่งส่งผลกระทบต่อความสามารถในการเรียนรู้ การตัดสินใจ และการจัดการสิ่งต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน

2. สาเหตุและปัจจัยที่ทำให้เกิดความบกพร่องทางสติปัญญา

ความบกพร่องทางสติปัญญาส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากปัจจัยที่มีต่อตนเอง และสิ่งแวดล้อม ซึ่งสาเหตุที่ทำให้เกิดความบกพร่องทางสติปัญญามีดังนี้:

 • ปัจจัยพันธุกรรม: มีความเป็นทางพันธุกรรมที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาสมองและสติปัญญาของบุคคล หากมีภาวะความบกพร่องทางสติปัญญาในครอบครัวก่อนหน้า อาจทำให้มีโอกาสสืบถ่ายสิ่งนี้ต่อ

 • ปัจจัยสภาพแวดล้อม: ความบกพร่องทางสติปัญญาอาจเกิดขึ้นหากบุคคลเผชิญกับสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจเกิดจากการเสี่ยงต่อการสูญเสียเลี้ยงดูในช่วงทารกหรือเด็กอ่อน ปัญหาสุขภาพที่เกิดขึ้นในช่วงครรภ์ การได้รับโทษหรือสารพิษขณะตั้งครรภ์ และปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่เสี่ยงต่อการพัฒนาทางสติปัญญา

 • ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้: การตีความผิดหวังในการเรียนรู้ การติดเชื้อโควิดที่ทำให้มีปัญหาในการเรียนรู้ระยะไกล การสอบที่สูญเสียความสามารถในการเรียนรู้

3. การวินิจฉัยและการทำแบบทดสอบสำหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา

การวินิจฉัยความบกพร่องทางสติปัญญานั้นเป็นกระบวนการที่ซับซ้อน ส่วนใหญ่มักใช้เครื่องมือในการทดสอบและประเมินความสามารถของบุคคล ซึ่งสามารถทำได้โดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านสติปัญญา จากแบบทดสอบที่ใช้ในการวินิจฉัย สามารถประเมินระดับความบกพร่องทางสติปัญญาของบุคคลได้ โดยมีการใช้เกณฑ์เฉลี่ย 100 คะแนนในการวัดความส

คำสำคัญที่ผู้ใช้ค้นหา: บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา บกพร่องทางสติปัญญา หมายถึง, ข้อใดกล่าวถูกต้อง เกี่ยวกับลักษณะเฉพาะของบุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา, เทคนิคการสอน สำหรับ บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา, ระดับความบกพร่องทางสติปัญญา, วิจัย ความบกพร่องทางสติปัญญา doc, บกพร่องทางสติปัญญา กับ บกพร่อง ทางการ เรียน รู้ ต่างกัน อย่างไร, สาเหตุของความบกพร่องทางสติปัญญา, บกพร่องทางสติปัญญา ไอคิว

รูปภาพที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา

สอนประเมินความพิการ : ความพิการทางสติปัญญา
สอนประเมินความพิการ : ความพิการทางสติปัญญา

หมวดหมู่: Top 18 บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา

บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา มีอะไรบ้าง

บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา มีอะไรบ้าง

คำอธิบาย:
บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาเป็นผู้ที่มีความจำเป็นที่จะใช้สติปัญญาในการคิด แก้ปัญหา และเรียนรู้ในระดับที่ต่ำกว่าคนปกติ ส่วนใหญ่แล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นผลมาจากพันธุกรรมทางพันธุกรรม สภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมในช่วงเวลาการเจริญเติบโต หรืออาจเกิดขึ้นระหว่างการตั้งครรภ์

เนื้อหา:

บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาถูกนิยามว่าเป็นผู้ที่มีความสามารถในการคิด แก้ปัญหา และเรียนรู้ที่ต่ำกว่าคนปกติในระดับทางสติปัญญา ซึ่งสามารถวัดได้ด้วยตัวชี้วัด IQ (Intelligence Quotient) ตามมาตรฐานที่ถูกกำหนดไว้ ค่า IQ ประเภทปกติจะอยู่ในช่วง 90-110 ในขณะที่บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาจะมีค่า IQ ต่ำกว่านี้ โดยมักจะแบ่งระดับความรุนแรงของความบกพร่องทางสติปัญญาเป็น 4 ระดับ คือ ปานกลาง (50-70), ปานกลางถึงหนัก (35-50), หนักถึงรุนแรง (20-35), และรุนแรงมาก (น้อยกว่า 20)

บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญามีความสามารถในด้านต่างๆ ที่ต่ำกว่าคนปกติ อาทิ การทำความเข้าใจสิ่งต่างๆ ความจำ การเรียนรู้ใหม่ๆ การแก้ไขปัญหา การมีอิทธิพลทางสังคม และทักษะในการใช้ชีวิตประจำวัน อย่างไรก็ตาม สิทธิและศักยภาพของทุกคนควรได้รับการยกย่องและเคารพอย่างเท่าเทียมกัน สังคมควรส่งเสริมให้ทุกคนมีโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองตามความสามารถและศักยภาพของแต่ละบุคคล

สาเหตุและปัจจัยที่ทำให้เกิดความบกพร่องทางสติปัญญา:

 1. พันธุกรรมทางพันธุกรรม: บางครั้งความบกพร่องทางสติปัญญาสามารถถูกสืบต่อมาจากพ่อแม่หรือภูมิคุ้มกันเสียในพันธุ์ของตน ถ้าหากมีภูมิคุ้มกันที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาทางสมองของลูกน้อยในช่วงตั้งครรภ์

 2. สภาพแวดล้อม: สภาพแวดล้อมรอบตัวระหว่างช่วงการเจริญเติบโตอาจมีผลให้เกิดความบกพร่องทางสติปัญญา สภาพแวดล้อมที่มีสิ่งแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม หรือติดต่อกับสิ่งแวดล้อมที่อันตรายอาจมีผลกระทบต่อการพัฒนาทางสมองของเด็ก

 3. **ภาวะค

บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา มีกี่ทักษะ

บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา มีกี่ทักษะ

คำอธิบาย:
บทความนี้จะมุ่งเน้นในการอธิบายเกี่ยวกับบุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา และความสำคัญของการเสริมสร้างทักษะในผู้ที่มีความบกพร่องทางดังกล่าว นอกจากนี้ยังมีส่วนของคำถามที่พบบ่อย (FAQ) เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจให้กับผู้อ่านในเรื่องนี้ อ่านต่อเพื่อรับรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องน่าสนใจนี้และเพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาใช้ประโยชน์ให้เต็มที่ในชีวิตประจำวันและในสังคม

ความหมายของความบกพร่องทางสติปัญญา

ความบกพร่องทางสติปัญญาหมายถึงสภาวะที่บุคคลมีศักยภาพในการคิดและเรียนรู้ที่ต่ำกว่าเกณฑ์ปกติของคนในช่วงอายุเดียวกัน ผู้ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาจะมีความยากลำบากในการตัดสินใจและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อาจต้องใช้เวลานานในการเรียนรู้เพื่อที่จะมีความคืบหน้า การเรียนรู้ของพวกเขาอาจไม่เป็นไปตามแนวทางที่เดียวกันกับคนปกติ การมีความบกพร่องทางสติปัญญาจะอาจส่งผลกระทบต่อทั้งด้านการเรียนรู้ การเกิดความสามารถในการทำงาน และทักษะในชีวิตประจำวัน

ทักษะที่สำคัญในบุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา

 1. การสื่อสาร: การสื่อสารเป็นทักษะที่สำคัญในชีวิตประจำวันและการเชื่อมโยงกับคนอื่นๆ ผู้ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาอาจมีความยากลำบากในการใช้ภาษาในการแสดงออกถึงความคิดหรือความต้องการ การพัฒนาทักษะการสื่อสารจึงเป็นสิ่งสำคัญในการช่วยให้พวกเขาสามารถแสดงออกอย่างชัดเจนและเรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้น

 2. ทักษะด้านสังคม: การเรียนรู้ทักษะด้านสังคมช่วยให้บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาเข้าใจเรื่องราวและอารมณ์ของคนอื่น ทำให้พวกเขาสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคนในสังคมและสามารถหาความช่วยเหลือจากคนรอบข้างได้เมื่อจำเป็น

 3. การแก้ปัญหาและคิดวิเคราะห์: การพัฒนาทักษะในด้านนี้จะช่วยเสริมสร้างการคิดอย่างเป็นระบบและการแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล การเรียนรู้วิธีการแก้ปัญหาและคิดวิเคราะห์ที่ถูกต้องจะช่วยให้พว

ดูเพิ่มเติมที่นี่: maycamtay.net

บกพร่องทางสติปัญญา หมายถึง

บกพร่องทางสติปัญญา หมายถึง: การเข้าใจและความเป็นทางสติปัญญาในคนและอาการที่เกิดขึ้น

บทนำ

บกพร่องทางสติปัญญาเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการคิด ตัดสินใจ และแก้ปัญหาของบุคคล โดยเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความฉลาด บุคคลที่มีบกพร่องทางสติปัญญาจะมีความยากลำบากในการทำกิจกรรมที่ส่วนใหญ่ของคนสามารถทำได้ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อชีวิตประจำวัน การเรียนรู้ และการเข้าสังคม ในบทความนี้เราจะศึกษาเกี่ยวกับ บกพร่องทางสติปัญญา หมายถึง อย่างละเอียดและเป็นรายละเอียดเพื่อให้ความเข้าใจในเรื่องนี้เกิดขึ้นอย่างชัดเจน และช่วยเสริมสร้างความรู้เพื่อเพิ่มโอกาสในการติดอันดับในการค้นหาของ Google ของคำค้นหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้

บทที่ 1: บกพร่องทางสติปัญญาคืออะไร

บกพร่องทางสติปัญญาคือสภาพที่บุคคลมีความต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของสติปัญญาในประชากรทั่วไป สติปัญญาเป็นความสามารถในการคิด แก้ปัญหา คิดสร้างสรรค์ วางแผน และตัดสินใจ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการประสบความสำเร็จในชีวิตประจำวัน การวัดสติปัญญาในบุคคลมักทำโดยใช้ทฤษฎี IQ (Intelligence Quotient) ซึ่งเป็นการวัดความฉลาดโดยเฉลี่ยของประชากรทั่วไปที่มีค่าเท่ากับ 100 และมีการกระจายค่าส่วนใหญ่ระหว่าง 85-115 หากค่า IQ ต่ำกว่า 70-75 อาจถือว่าเป็นบุคคลที่มีบกพร่องทางสติปัญญา

บทที่ 2: สาเหตุและปัจจัยที่ทำให้เกิดบกพร่องทางสติปัญญา

บกพร่องทางสติปัญญาสามารถเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุและปัจจัยที่มีอยู่ในช่วงเวลาการเจริญเติบโต อาทิ ปัจจัยทางพันธุกรรม ปัจจัยทางสภาพแวดล้อม และปัจจัยทางสังคม ความไม่สมดุลในสิ่งเหล่านี้อาจส่งผลกระทบต่อการพัฒนาทางสติปัญญาของเด็กหรือผู้ที่อยู่ในช่วงวัยเยาว์

บทที่ 3: ลักษณะและอาการของบกพร่องทางสติปัญญา

บกพร่องทางสติปัญญาสามารถแบ่งออกเป็นหลายระดับตามความรุนแรงของอาการ โดยความรุนแรงของบกพร่องทางสติปัญญาสามารถวัดได้จากค่า IQ ของบุคคล ในบทความนี้จะกล่าวถึงลักษณะและอ

ข้อใดกล่าวถูกต้อง เกี่ยวกับลักษณะเฉพาะของบุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา

ลักษณะเฉพาะของบุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา: คำอธิบายและคำถามที่พบบ่อย

คำนำ

ในสังคมเรามีความหลากหลายทางด้านบุคคลซึ่งมาพร้อมกับลักษณะและความสามารถที่หลากหลายกัน บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาเป็นหนึ่งในกลุ่มที่มีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างจากประชาชนทั่วไป ภาวะนี้อาจเกิดขึ้นที่เกิดหรือก่อนเกิด หรือเกิดจากสาเหตุต่างๆ ทำให้บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญามีการรับรู้ ความคิด และการเรียนรู้ที่อยู่นอกเหนือจากความเป็นธรรมชาติ ในบทความนี้เราจะมาสำรวจและอธิบายเกี่ยวกับลักษณะเฉพาะของบุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา พร้อมทั้งเสนอคำถามที่พบบ่อยในเชิงลึก เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและส่งเสริมให้มีการค้นหาความรู้เพิ่มเติมในเรื่องนี้อย่างกว้างขวาง อ่านต่อเพื่อเริ่มต้นค้นคว้าความรู้เกี่ยวกับบุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา!

สารบัญ

 1. ทฤษฎีและความหมายของความบกพร่องทางสติปัญญา
 2. สาเหตุและปัจจัยที่ทำให้เกิดความบกพร่องทางสติปัญญา
 3. ลักษณะเฉพาะของบุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา
  3.1 ภาวะทางร่างกายและสุขภาพ
  3.2 ภาวะทางการเรียนรู้และพัฒนาทางสติปัญญา
  3.3 ภาวะทางสังคมและพฤติกรรม
 4. การรับรู้และการวินิจฉัยความบกพร่องทางสติปัญญา
  4.1 การทดสอบและการประเมินความบกพร่องทางสติปัญญา
  4.2 การวินิจฉัยและการตรวจสอบความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
 5. การดูแลและการส่งเสริมพัฒนาความสามารถของบุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา
  5.1 การส่งเสริมพัฒนาทางการเรียนรู้และทักษะทางสติปัญญา
  5.2 การส่งเสริมพัฒนาทักษะสังคมและความเข้ากับสังคม
  5.3 การส่งเสริมภาวะความเป็นอิสระในชีวิตประจำวัน
 6. ศรัทธาและความสามารถของบุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา
 7. แนวทางส่งเสริมความเข้าใจและการรับรู้ที่เหมือนกันในสังคม

1. ทฤษฎีและความหมายของความบกพร่องทางสติปัญญา

ความบกพร่องทางสติปัญญาคืออาการหนึ่งที่บ่งชี

พบใช่ 34 บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา.

เทคนิคการสอนเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับเรียนได้ | Tstarrong
เทคนิคการสอนเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับเรียนได้ | Tstarrong
เด็กพิการซ้ำซ้อน พ่อแม่ต้องดูแลหนูอย่างไร - July 2023 | Motherhood Thailand
เด็กพิการซ้ำซ้อน พ่อแม่ต้องดูแลหนูอย่างไร – July 2023 | Motherhood Thailand
ทำความรู้จักกับ
ทำความรู้จักกับ “เด็กพิเศษ” – July 2023 | Motherhood Thailand
เด็กพิการซ้อน (Children With Multiple Disabilities) – มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ
เด็กพิการซ้อน (Children With Multiple Disabilities) – มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ
การเรียนรู้บกพร่อง
การเรียนรู้บกพร่อง
Newsfeeds
Newsfeeds
พอลล่าร่วมการแข่งขันกีฬาสำหรับเด็กพิการทางสติปัญญา - Youtube
พอลล่าร่วมการแข่งขันกีฬาสำหรับเด็กพิการทางสติปัญญา – Youtube
สำหรับเด็กระดับกลาง - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
สำหรับเด็กระดับกลาง – สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา - Youtube
บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา – Youtube
เทคนิคการสอนเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับเรียนได้ | Tstarrong
เทคนิคการสอนเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับเรียนได้ | Tstarrong
เด็ก Ld - อาการ, สาเหตุ, การรักษา - พบแพทย์
เด็ก Ld – อาการ, สาเหตุ, การรักษา – พบแพทย์
ชุดที่2 เล่ม5 เทคนิค วิธีการและสื่อ สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่อง ทางการเรียนรู้ด้านการอ่
ชุดที่2 เล่ม5 เทคนิค วิธีการและสื่อ สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่อง ทางการเรียนรู้ด้านการอ่
เทใจดอทคอม | ชุมชนการให้เพื่อคนไทย
เทใจดอทคอม | ชุมชนการให้เพื่อคนไทย
Extraordinary Kids Ep.5 เทคนิคการสอนเด็กที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรมและอารมณ์ - Youtube
Extraordinary Kids Ep.5 เทคนิคการสอนเด็กที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรมและอารมณ์ – Youtube
เปิดตัว..คู่มือเด็กพิเศษ สร้างสุขภาวะเท่าเทียม
เปิดตัว..คู่มือเด็กพิเศษ สร้างสุขภาวะเท่าเทียม
เด็กออทิสติก (Autistic Children) – มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ
เด็กออทิสติก (Autistic Children) – มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ
คนไทยกว่า 1 ล้านคน 'สติปัญญาบกพร่อง' - สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
คนไทยกว่า 1 ล้านคน ‘สติปัญญาบกพร่อง’ – สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
ออทิสติกสเปกตรัม ความผิดปกติของสมองที่ส่งผลต่อพัฒนาการ
ออทิสติกสเปกตรัม ความผิดปกติของสมองที่ส่งผลต่อพัฒนาการ
เด็กพิการซ้ำซ้อน พ่อแม่ต้องดูแลหนูอย่างไร - July 2023 | Motherhood Thailand
เด็กพิการซ้ำซ้อน พ่อแม่ต้องดูแลหนูอย่างไร – July 2023 | Motherhood Thailand
การฟื้นฟูสมรรถภาพเยาวชนผู้พิการด้านการศึกษา
การฟื้นฟูสมรรถภาพเยาวชนผู้พิการด้านการศึกษา
สเปเชียลโอลิมปิค สมาคมผู้สานฝันสำหรับ ผู้พิการทางสติปัญญา - บทความกีฬาอื่นๆ
สเปเชียลโอลิมปิค สมาคมผู้สานฝันสำหรับ ผู้พิการทางสติปัญญา – บทความกีฬาอื่นๆ
เด็กที่มีความบกพร่องทางด้านสติปัญญา - Youtube
เด็กที่มีความบกพร่องทางด้านสติปัญญา – Youtube
ในประเทศ - 'รองต่อ'ห่วงใยเด็กพิเศษ ส่งตร.ทางหลวงจิตอาสา ช่วยเหลือกิจกรรม'ปันรัก ปันสุข ปันน้ำใจ'
ในประเทศ – ‘รองต่อ’ห่วงใยเด็กพิเศษ ส่งตร.ทางหลวงจิตอาสา ช่วยเหลือกิจกรรม’ปันรัก ปันสุข ปันน้ำใจ’
เด็กที่มีปัญหาการเรียนรู้ (Children With Learning Disabilities) – มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ
เด็กที่มีปัญหาการเรียนรู้ (Children With Learning Disabilities) – มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ
เจาะลึกเทคนิคดี สอนเด็ก Ld ได้สมวัย!
เจาะลึกเทคนิคดี สอนเด็ก Ld ได้สมวัย!
ประเภทของคนพิการ 9 ประเภท ตามประกาศ ศธ. 2552 - Youtube
ประเภทของคนพิการ 9 ประเภท ตามประกาศ ศธ. 2552 – Youtube
ประเมินครั้งที่.............. แบบคัดกรองบุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา
ประเมินครั้งที่………….. แบบคัดกรองบุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา
คู่มือการสอนกิจกรรมทางกาย สำหรับเด็กบกพร่องทางสติปัญญา ฉบับผู้ปกครอง - นับเราด้วยคน
คู่มือการสอนกิจกรรมทางกาย สำหรับเด็กบกพร่องทางสติปัญญา ฉบับผู้ปกครอง – นับเราด้วยคน
เด็กที่มีปัญหาการเรียนรู้ (Children With Learning Disabilities) – มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ
เด็กที่มีปัญหาการเรียนรู้ (Children With Learning Disabilities) – มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ
เล่ม 9 การจัดการศึกษาสำหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา - ดาวน์โหลดหนังสือ | 51-62 หน้า | Pubhtml5
เล่ม 9 การจัดการศึกษาสำหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา – ดาวน์โหลดหนังสือ | 51-62 หน้า | Pubhtml5
เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา
เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา
ความหมายของความพิการซ้ำซ้อน
ความหมายของความพิการซ้ำซ้อน
การฟื้นฟูสมรรถภาพเยาวชนผู้พิการด้านการศึกษา
การฟื้นฟูสมรรถภาพเยาวชนผู้พิการด้านการศึกษา
รัฐบาลญี่ปุ่นให้การสนับสนุนโครงการจัดหารถตู้พร้อมลิฟท์ยกรถเข็นวีลแชร์สำหรับศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ « หนังสือพิมพ์ภาคเหนือ
รัฐบาลญี่ปุ่นให้การสนับสนุนโครงการจัดหารถตู้พร้อมลิฟท์ยกรถเข็นวีลแชร์สำหรับศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ « หนังสือพิมพ์ภาคเหนือ

ลิงค์บทความ: บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา.

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโพสต์หัวข้อนี้ บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา.

ดูเพิ่มเติม: blog https://maycamtay.net/may-han

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *